Tải bản đầy đủ

Phiên bản:  nkvs_setup_2.103.10.exe
Dung lượng:  3.5 GB
Mã MD5:  8E201D32CABD9F71B04718C35FD641E6
Save

Tải bản Mini client

Phiên bản:  nkvs_mini_setup_2.103.9.exe
Dung lượng:  170 MB
Mã MD5:  8DB50968EAD430D20A9882305E6C9D8A
Khuyến cáo sử dụng
Save

Tải bằng torrent

Phiên bản:  nkvs_set_2.73.2.exe
Dung lượng:  2.8 GB
Mã MD5:  6150e7c42fb7579bc3d70131b547d87d
Tải Phần mềm Torrent: 
Save