Trang chủ / Sự kiện

Phần Thưởng Đua TOP Liên Máy Chủ

29-07-2020

Chia sẻ

Thưởng đua TOP máy chủ Đế Long-Ngạo Long

TOP

Vật phẩm

số lượng

nạp tối thiểu

1

Tùy chọn trang bị hoàng Kim

1

300000 vàng

Huyền đồng

300

Tôn hiệu Hoạt Náo Mùa hè-10 ngày (kèm chỉ số)

1

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Túi chọn gia cụ độ thỏa mái 50

1

2

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

150000 vàng

Huyền đồng

200

Tôn hiệu Hoạt Náo Mùa hè-10 ngày (kèm chỉ số)

1

Túi chọn gia cụ độ thỏa mái 40

1

3

Huyền đồng

100

60000 vàng

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Túi chọn gia cụ độ thỏa mái 30

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Thưởng đua TOP máy chủ còn lại

TOP

Vật phẩm

số lượng

nạp tối thiểu

1

Kim Ô chi Dực ( 6 tháng)

1

300000 vàng

Kim thủy tinh

2

Huyền đồng

300

Túi chọn gia cụ độ thỏa mái 50

1

Tôn hiệu Hoạt Náo Mùa hè-10 ngày (kèm chỉ số)

1

2

Kim Ô chi Dực ( 3 tháng)

1

150000 vàng

Kim thủy tinh

1

Huyền đồng

200

Túi chọn gia cụ độ thỏa mái 40

1

Tôn hiệu Hoạt Náo Mùa hè-10 ngày (kèm chỉ số)

1

3

Kim Ô chi Vũ ( 1 tháng)

1

60000 vàng

Huyền đồng

100

Tôn hiệu Hoạt Náo Mùa hè-10 ngày (kèm chỉ số)

1

Túi chọn gia cụ độ thỏa mái 30

1