Trang chủ / Sự kiện

Phần thưởng

29-01-2021

Chia sẻ

Thỏa mãn các điều kiện, khách hàng VIP Ngạo Kiếm Vô Song sẽ nhận được những phần thưởng sau đây:

Mốc 1

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn hiệu Xưng Danh Ngạo Kiếm(15 ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

[Ngoại Trang Tọa Kỵ]Ngự Kiếm-Khinh Âm(30 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv5

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

20

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Mốc 2

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv5

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

30

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Mốc 3

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn hiệu Lưu Danh Sử Sách(15 ngày)  có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Ngoại Y Cát Tường(15 ngày)

1

Khóa

Hoạt lực 50000 điểm

2

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

50

Không Khóa

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Mốc 4

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn hiệu Vinh Quang Chân Chính (15 Ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ-Ảo Nguyệt Thiên Hồ(30 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv6

3

Khóa

Âm Dương Khí

300

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

100

Không Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Mốc 5

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn hiệu Thông Thiên Tường Địa(15 ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Kim Ô Chi Dực (15 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv7

3

Khóa

Huyền đồng

300

Khóa

Huyền Bạc

10

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

100

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

200

Không Khóa

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Mốc 6

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn Hiệu Phú Quý Thiên Hạ(10 ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Túi Chọn Mặt Nạ Đặc Biệt(15 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv7

5

Khóa

Huyền đồng

350

Khóa

Huyền Bạc

15

Khóa

Huyền Kim

5

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Đặt Biệt (5 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

150

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

300

Không Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

2

Khóa

Mốc 7

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn Hiệu Ngự Long Tại Thiên(15 Ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv8

5

Khóa

Huyền đồng

400

Khóa

Huyền Bạc

20

Khóa

Bách Bảo Rương

100

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Ngoại Y(15 ngày)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

500

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Đặt Biệt (10 ngày)

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

2

Khóa

Hòa Thị Bích

100

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

2

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Mốc 8

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn hiệu Kinh Bang Tế Thế(15 ngày)

1

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ-Ảo Nguyệt Thiên Hồ(30 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv8

5

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Đặt Biệt (15 ngày)

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

30

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Ngoại Y(30 ngày)

1

Khóa

Tùy chọn Đồ Phổ Thần Thoại

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 7 Sao

1

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

4

Khóa

Mốc 9

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Tôn Hiệu Đại Gia Đích Thực(30 ngày) có chỉ số thuộc tính

1

Khóa

Ngoại Trang Tọa Kỵ-Ảo Nguyệt Thiên Hồ(30 ngày)

1

Khóa

Túi Ma Thạch Lấp Lánh Lv8

7

Khóa

Tiền

200

Khóa

Túi Chọn Linh Thạch Tọa Kỵ lv4

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

300

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

100

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Đặt Biệt (15 ngày)

2

Khóa

Ma Thạch Lấp Lánh Ngoại Y(30 ngày)

1

Khóa

Tùy chọn Đồ Phổ Thần Thoại

1

Khóa

Túi chọn đồng đội 7 Sao

2

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

5

Khóa