Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà

01-04-2021

Chia sẻ

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

Yến Tiệc Nhỏ

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Cống Hiến sư môn 500 điểm

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Yến Tiệc Lớn

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Đá rèn

1

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Hoán Thú Phù-I

1

Khóa

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Yến Tiệc Nhỏ

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Yến Tiệc Lớn

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Yến Tiệc Nhỏ

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

1

Khóa

Yến Tiệc Lớn

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Yến Tiệc Nhỏ

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Túi chọn mảnh kim Thạch truyền thuyết

1

Khóa

Yến Tiệc Lớn

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Không Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Hoạt lực 2000

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa