Trang chủ / Sự kiện

Thưởng Mùa Phượng Vỹ

01-06-2021

Chia sẻ

Máy chủ trục mở 48 ngày trở lên

Mầm Phượng

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Cây Phượng

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Quà  Quà Phượng Vỹ-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Đá Tẩy Trạng thái

10

Khóa

Quà Quà Phượng Vỹ-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

Hồn Thạch

20

Khóa

Đá Tẩy Trạng thái

20

Khóa

Quà Phượng Vỹ-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Đá Tẩy Trạng thái

30

Khóa

Quà Phượng Vỹ-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Trạng thái

40

Khóa

Quà Phượng Vỹ-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

60

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

 

Máy chủ trục mở 118 ngày trở lên

Mầm Phượng

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

1

Khóa

Cây Phượng

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

Quà Phượng Vỹ-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Quà Phượng Vỹ-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

1

Khóa

Quà Phượng Vỹ-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

2

Khóa

 Quà Phượng Vỹ-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

70

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

3

Khóa

Hoạt Lực 50000 điểm

2

Khóa

Quà Phượng Vỹ-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Khóa

Trang bị Hoàng Kim tùy chọn ( trừ vũ khí )

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Không khóa

Chân Khí 50000 điêm

6

Khóa

 

Máy chủ trục mở 260 ngày trở lên

Mầm Phượng

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Túi chọn mảnh kim Thạch truyền thuyết

1

Khóa

Cây Phượng

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Ẩn Mạch Huyệt Vị đồ- chưa giám định

1

Không khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

Quà Phượng Vỹ-I

 

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Quà Phượng Vỹ-II

 

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 50000 điêm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Quà Phượng Vỹ-III

 

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

5

Khóa

Quà Phượng Vỹ-IV

 

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Không khóa

Chân Khí 50000 điêm

8

Khóa

Quà Phượng Vỹ-V

 

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Ẩn Mạch-Túi Chọn Huyệt vị đồ

1

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

200

Không khóa

Mảnh Linh Ngọc

500

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

10

Khóa