Trang chủ / Sự kiện

Thưởng Tiếng Ve Sầu

02-07-2021

Chia sẻ

Máy chủ trục mở 48 ngày trở lên

Ve Sữa

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ve Sầu

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Quà Ve Sầu-I

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Đá Tẩy Trạng thái

10

Khóa

Quà Ve Sầu-II

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

Hồn Thạch

20

Khóa

Đá Tẩy Trạng thái

20

Khóa

Quà Ve Sầu-III

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Đá Tẩy Trạng thái

30

Khóa

Quà Ve Sầu-IV

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Trạng thái

40

Khóa

Quà Ve Sầu-V

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

60

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

 

Trục mở máy chủ 118 ngày trở lên

Ve Sữa

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

1

Bách Bảo Rương

1

1

Chân Khí 500 điểm

3

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

1

Hoán Thú Phù-II

1

1

Túi chọn mảnh kim Thạch truyền thuyết

1

1

Ve Sầu

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

Quà Ve Sầu-I

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Quà Ve Sầu-II

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

1

Khóa

 Quà Ve Sầu-III

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Khóa

Quà Ve Sầu-IV

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

70

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

300

Không khóa

Chân Khí 50000 điêm

3

Khóa

Hoạt Lực 50000 điểm

2

Khóa

Quà Ve Sầu-V

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

300

Không khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

1000

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

2

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

10

Khóa

 

Trục mở máy chủ 260 ngày trở lên

Ve Sữa

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Túi chọn mảnh kim Thạch truyền thuyết

2

Khóa

Ve Sầu

Trục mở máy chủ 260 ngày trở lên

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Đá Rèn

2

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

Quà Ve Sầu-I

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Quà Ve Sầu-II

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 50000 điêm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Quà Ve Sầu-III

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi Chọn Mũ Ngoài

1

Không khóa

Chân Khí 50000 điêm

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Khóa

Quà Ve Sầu-IV

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

400

Không khóa

Chân Khí 50000 điêm

8

Khóa

Quà Ve Sầu-V

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

2

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

500

Khóa

Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định

1

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

10

Khóa