Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

06-09-2021

Chia sẻ

Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

Cùng xem những phần quà hấp dẫn trong sự kiện Tích lũy tiêu phí lần này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 07/09/2021.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 16/09/2021.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Tích lũy tiêu phí trong suốt thời gian sự kiện sẽ nhận được các mốc Quà Tiêu Phí. Quý đại hiệp vào Sảnh Phúc Lợi - Tiêu Phí Tích Lũy để nhận quà.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.

Phần thưởng

Máy chủ mở trục ngày 48 trở lên

Số NB Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Đá rèn

5

Khóa

Võ Kỹ Thên kiêu Lệnh

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

5000

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

3

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

10000

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

5

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

5

Khóa

20000

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Bách Bảo Rương

5

Khóa

50000

Cống hiến Sư Môn 1000

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

20

Khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

100000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

200000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Chân Khí 50000

3

Khóa

Đá rèn

20

Khóa

Hoạt lực 10000

3

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

300000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 50000

4

Khóa

Đá Rèn

40

Khóa

Thẻ đồng đội 5 Sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Số NB Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Đá rèn

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

5000

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

10000

 Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

 1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

1

Khóa

20000

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

50000

Bách bảo rương

20

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi chọn toái phiến Thường3-1

3

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa Giám định

10

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

100000

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa Giám định

20

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

200000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

50

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

300000

 

 

 

 

 

 

 

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

100

Không khóa

Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

Túi chọn toái phiến Hiếm 4

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Mảnh thẻ chọn đồng đội

2

Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Số NB Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

3

Khóa

Hoạt lực 5000

1

Khóa

5000

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Hoạt lực 5000

1

Khóa

10000

Âm Dương Khí

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Hoạt lực 5000

2

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

20000

Túi chọn toái phiến toạ kỵ lv1

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1

Khóa

50000

Túi Chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

100000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi Chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

200000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

40

Khóa

Chân Khí Đan 50000 điểm

8

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Túi Chọn toái phiến hiếm 4

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

70

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

300000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

130

Không khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

8

Khóa

Mảnh thẻ chọn đồng đội

3

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Băng Nghiên Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Linh Thạch Tọa kỵ lv4

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

120

Khóa