Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

10-09-2023

Chia sẻ

Đại Hiệp ơi,

Tháng 9 này ngập tràn trong quà tặng. Chỉ cần tích lũy đạt mốc, nhận ngay quà khủng!!

Cùng xem những phần quà hấp dẫn trong sự kiện Tích lũy tiêu phí lần này và không quên tham gia ngay nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h30 ngày 10/09/2023.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 15/09/2023.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song

Nội dung

  • Tích lũy tiêu phí trong suốt thời gian sự kiện sẽ nhận được các mốc Quà Tiêu Phí. Quý đại hiệp vào Sảnh Phúc Lợi - Tiêu Phí Tích Lũy để nhận quà.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.

Phần thưởng

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

 Số vàng tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Hoạt lực 1000

1

Khóa

Võ Kỹ Thên kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Nguyên bảo khóa 1v

1

Khóa

 

 5000

 

 

 

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

3

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

Nguyên bảo khóa 1v

2

Khóa

10000

 

 

 

 

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

5

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

Nguyên bảo khóa 1v

3

Khóa

 

20000

 

 

 

 

Nguyên bảo khóa 1v

5

Khóa

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Cống hiến sư môn 1000

5

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

5

Khóa

 50000

 

 

 

 

 

Cống hiến Sư Môn 1000

5

Khóa

Hoạt lực 1000

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Nguyên bảo khóa 1v

5

Khóa

 100000

 

 

 

 

 

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Hoạt lực 1000

5

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Đá Rèn

40

Khóa

Cống hiến Sư Môn 1000

5

Khóa

 200000

 

 

 

 

 

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Đá rèn

40

Khóa

Hoạt lực 10000

3

Khóa

Cống hiến Sư Môn 1000

5

Khóa

 300000

 

 

 

 

 

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Mảnh thẻ chọn đồng đội

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

1

Bách bảo rương

30

1

Đá Rèn

50

1

Thẻ đồng đội 5 Sao ngẫu nhiên

1

1

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Số Vàng tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Đá rèn

5

Khóa

Võ Kỹ Thên kiêu Lệnh

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Chân Khí 50000

1

Khóa

5000

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí 50000

1

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

10000

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí 50000

2

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

20000

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Bách Bảo Rương

15

Khóa

50000

Cống hiến Sư Môn 1000

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

20

Khóa

Bách Bảo Rương

20

Khóa

100000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Chân Khí 50000

4

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

200000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Chân Khí 50000

3

Khóa

Đá rèn

100

Khóa

Hoạt lực 10000

3

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

300000

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Chân Khí 50000

4

Khóa

Đá Rèn

150

Khóa

Thẻ đồng đội 5 Sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Máy chủ mở từ 76 ngày trở lên

Số Vàng Tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Đá rèn

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Chân Khí 50000

1

Khóa

5000

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Chân Khí 50000

1

Khóa

10000

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Chân khí 50000 điểm

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

20000

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

15

Khóa

50000

Bách bảo rương

20

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Túi chọn toái phiến Thường3-1

3

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa Giám định

20

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

100000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa Giám định

20

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

200000

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

6

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

50

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

300000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Thẻ đồng đội 5 Sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

120

Không Khóa

Lạc Anh Phi Dực

1

Khóa

Túi chọn toái phiến Hiếm 4

3

Khóa

Hoạt Lực 50000

3

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Số Vàng tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Đá rèn

15

Khóa

Chân Khí 50000

1

Khóa

5000

Bách Bảo Rương

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Hoạt lực 5000

1

Khóa

Chân Khí 50000

1

Khóa

10000

Âm Dương Khí

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Hoạt lực 5000

2

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

100

Khóa

20000

Túi chọn toái phiến toại kỵ lv1

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

150

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

50000

Mảnh Hòa Thị Bích

200

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Bách Bảo Rương

30

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

150

Khóa

100000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

40

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

200

Khóa

Túi Chọn toái phiến hiếm 3-2

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

200000

Mảnh Linh Ngọc

200

Khóa

Chân Khí Đan 50000 điểm

8

Khóa

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Túi Chọn toái phiến hiếm 3-2

1

Khóa

Hoạt Lực 50000

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

300000

Mảnh Linh Ngọc

250 

Khóa

Chân Khí Đan 50000 điểm10Khóa
Mảnh thẻ chọn đồng đội3Khóa
Kim Thủy Tinh1Khóa
Hoạt Lực 500003Khóa
Băng Ngiêng Vũ1Khóa
Túi Toái Phiến Cấp 41Khóa
Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh150Khóa