Trang chủ / Sự kiện

Phần thưởng

16-11-2021

Chia sẻ

Máy chủ trục mở 1 ngày trở lên

Quà Dưỡng Dục

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Tín Vật Tặng Cô

1

Không Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Cống Hiến sư môn 500 điểm

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Quà Ân Sư

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Tín Vật Tặng Thầy

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Đá rèn

1

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Không khóa

Hoán Thú Phù-I

1

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-I

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi toái phiến

1

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-II

Tên VP

Số lượngTrạng thái

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Túi chọn Toái Phiến Thường 3-1

2Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-III

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi chọn Toái Phiến Thường 3-1

2

Khóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-IV

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

15

Khóa

Túi chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

3Khóa

Ngân Châm

10Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-V

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

80

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Ngân Châm 

20

Khóa

  

Máy chủ trục mở 48 ngày trở lên

Quà Dưỡng Dục

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Tín Vật Tặng Cô

1

Không Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Quà Ân Sư

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Tín Vật Tặng Cô

1

Không khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Không khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-I

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-II

Tên VP

Số lượngTrạng thái

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10Khóa

Chân Khí 50000 điểm

1Khóa

Túi chọn Toái Phiến Thường 3-1

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-III

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-IV

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-V

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Túi chọn Huyệt vị đồ

3

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

100

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

 

Trục mở máy chủ 118 ngày trở lên

Quà Dưỡng Dục

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Tín Vật Tặng Cô

1

Không Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Túi chọn mảnh kim Thạch truyền thuyết

1

Khóa

Quà Ân Sư

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Tín Vật Tặng Thầy

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-I

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-II

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

 Quà Tri Ân Thầy Cô-III

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

4

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-IV

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

70

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

300

Không khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Hoạt Lực 50000 điểm

2

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-V

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

300

Không khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

1000

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

4

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa

 

Trục mở máy chủ 260 ngày trở lên

Quà Dưỡng Dục

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Tín Vật Tặng Cô

1

Không Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Túi chọn mảnh kim Thạch truyền thuyết

2

Khóa

Quà Ân Sư

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Tín Vật Tặng Thầy

1

Không Khóa

Đá Rèn

2

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-I

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-II

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-III

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi Chọn Mũ Ngoài

1

Không khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-IV

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

400

Không khóa

Chân Khí 50000 điểm

8

Khóa

Quà Tri Ân Thầy Cô-V

Tên VP

Số lượng

Trạng thái

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

2

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

500

Khóa

Đồ Phổ Tuyệt Thế Chưa Giám Định

1

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

10

Khóa