Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà

11-03-2023

Chia sẻ

Máy chủ mở từ ngày 1 trở lên

Quà Thanh Niên Tình Nguyện

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 500 Điểm

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Tuyết Ưng Chi Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

1

Khóa

Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Hoạt Lực 5000 Điểm

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Không khóa

Hoán Thú Phù-I

1

Khóa

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Quà Thanh Niên Tình Nguyện

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Tuyết Ưng Chi Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

1

Khóa

Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên

 

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Không khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Máy chủ mở từ 82 ngày trở lên

Quà Thanh Niên Tình Nguyện

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 Điểm

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn  1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Khóa

Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên

 

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn  1000

2

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Quà Thanh Niên Tình Nguyện

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 Vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 Điểm

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn  1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

2

Khóa

Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Đá Rèn

2

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Chân Khí 5000 Điểm

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

Mảnh Hóa Kỹ

1

Khóa