Trang chủ / Sự kiện

Phần thưởng

10-03-2023

Chia sẻ

Kích hoạt Vương Giả Vô Song Lệnh

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

Điểm sôi nổi

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

150 điểm

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

5

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

5

Khóa

350 điểm

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

8

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

500 điểm

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

5

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

10

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-II

2

Khóa

800 điểm

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Chìa Khóa Sáng Lấp Lánh

1

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

5

Khóa

1000 điểm

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Trang Bị Bạch Kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

5

Khóa

Tôn Hiệu Nhất Đại Thần Sư (7 ngày)

1

Khóa

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Điểm sôi nổi

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

150 điểm

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Trúc Khí Đan

10

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

5

Khóa

350 điểm

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

3

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

500 điểm

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

10

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Khóa

800 điểm

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Túi chọn Hoàng Kim (trừ vũ khí)

1

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

1000 điểm

Trúc Khí Đan

10

Khóa

Túi Chọn Mảnh truyền Thuyết

50

Khóa

Đá Rèn

50

Khóa

Huyền Đồng

150

Khóa

Ẩn Mạch Chưa Giám Định

5

Khóa

Tôn Hiệu Nhất Đại Thần Sư (7 ngày)

1

Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Điểm sôi nổi

Vật Phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

150 điểm

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Trúc Khí Đan

10

Khóa

Bạc Khóa 10 vạn

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

2

Khóa

350 điểm

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

3

Khóa

Tiền

10

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

500 điểm

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

50

Khóa

Đá Rèn

20

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ Cấp Cao

5

Khóa

Cầu Phúc Lệnh-III

2

Khóa

800 điểm

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

450

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ Cấp Cao

5

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

3

Khóa

1000 điểm

Trúc Khí Đan

10

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

250

Khóa

Đá Rèn

80

Khóa

Huyền Đồng

200

Khóa

Ẩn Mạch Chưa Giám Định

5

Khóa

Tôn Hiệu Nhất Đại Thần Sư (7 ngày)

1

Khóa

Kích hoạt Vương Giả Vô Song Lệnh Vàng

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

Điểm sôi nổi

Tên Gói

Mở ra nhận được các vật phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

150 điểm

Vương Giả 1

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

2

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

Ngoại Y Như Ý (3 Ngày)

1

Khóa

Vàng Khóa 10000

1

Khóa

350 điểm

Vương Giả 2

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

Hoạt Lực 1000

2

Khóa

Vàng Khóa 10000

1

Khóa

Chúc Phúc Chi vũ

10

Khóa

500 điểm

Vương Giả 3

Ngân Châm

2

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Vàng Khóa 10000

2

Khóa

800 điểm

Vương Giả 4

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

Bạc Khóa 50 Vạn

1

Khóa

Vàng Khóa 10000

2

Khóa

1000 điểm

Vương Giả 5

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định

3

Khóa

Đá Rèn

40

Khóa

Chúc Phúc Chi vũ

15

Khóa

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Điểm sôi nổi

Tên Gói

Mở ra nhận được các vật phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

150 điểm

Vương Giả 1

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

2

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

Ngoại Y Như Ý (3 Ngày)

1

Khóa

Vàng Khóa 10000

1

Khóa

350 điểm

Vương Giả 2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

3

Khóa

Hoạt Lực 1000

2

Khóa

Vàng Khóa 10000

1

Khóa

Chúc Phúc Chi vũ

10

Khóa

500 điểm

Vương Giả 3

Ngân Châm

2

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

3

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

800 điểm

Vương Giả 4

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

20

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Bạc Khóa 50 Vạn

1

Khóa

1000 điểm

Vương Giả 5

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn

30

Khóa

Chúc Phúc Chi vũ

10

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Điểm sôi nổi

Tên Gói

Mở ra nhận được các vật phẩm

Số Lượng

Trạng Thái

150 điểm

Vương Giả 1

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

2

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

Ngoại Y Như Ý (3 Ngày)

1

Khóa

Vàng Khóa 10000

1

Khóa

350 điểm

Vương Giả 2

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

3

Khóa

Hoạt Lực 1000

2

Khóa

Vàng Khóa 10000

1

Khóa

Chúc Phúc Chi vũ

10

Khóa

500 điểm

Vương Giả 3

Ngân Châm

2

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000 điểm

3

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

800 điểm

Vương Giả 4

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Truyền Thuyết

25

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Bạc Khóa 50 Vạn

1

Khóa

1000 điểm

Vương Giả 5

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

Đá Rèn

35

Khóa

Mảnh Thủy Tinh Đa Sắc

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa