Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

21-11-2022

Chia sẻ

Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

Cùng xem những phần quà hấp dẫn trong sự kiện Tích lũy tiêu phí lần này nhé!

 

 

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h30 ngày 21/11/2022.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 27/11/2022.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song (trừ máy chủ Quách Tương)

Nội dung

    • Tích lũy tiêu phí trong suốt thời gian sự kiện sẽ nhận được các mốc Quà Tiêu Phí. Quý đại hiệp vào Sảnh Phúc Lợi - Tiêu Phí Tích Lũy để nhận quà.
    • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.

Phần thưởng

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

 Số vàng tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Hoạt lực 1000

1

1

Võ Kỹ Thên kiêu Lệnh

3

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

1

Nguyên bảo khóa 1v

1

1

5000

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

1

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

2

1

Nguyên bảo khóa 1v

2

1

10000

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

1

Cống Hiến Sư môn 1000

3

1

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

3

1

Nguyên bảo khóa 1v

3

1

20000

Nguyên bảo khóa 1v

5

1

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

2

1

Hoạt lực 1000

3

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

1

Cống hiến sư môn 1000

4

1

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

4

 

50000

Cống hiến Sư Môn 1000

5

1

Hoạt lực 1000

4

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

1

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

10

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

1

Nguyên bảo khóa 1v

5

1

100000

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

1

Hoạt lực 1000

5

1

Ngân Châm

10

1

Đá Rèn

20

1

Cống hiến Sư Môn 1000

5

1

200000

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

1

Đá rèn

30

1

Hoạt lực 10000

3

1

Cống hiến Sư Môn 1000

5

1

300000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

1

Mảnh thẻ chọn đồng đội

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

1

Bách bảo rương

30

1

Đá Rèn

50

1

Thẻ đồng đội 5 Sao ngẫu nhiên

1

1

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Số vàng tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

 

 

Đá rèn

5

1

Võ Kỹ Thên kiêu Lệnh

3

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

1

5000

 

 

 

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

3

1

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

3

1

10000

 

 

 

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

1

Cống Hiến Sư môn 1000

5

1

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

5

1

20000

 

 

 

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

1

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

1

Bách Bảo Rương

5

1

50000

 

 

 

 

Cống hiến Sư Môn 1000

10

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

1

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

20

1

Bách Bảo Rương

10

1

100000

 

 

 

 

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

1

Chân Khí 50000

2

1

Ngân Châm

10

1

Đá Rèn

10

 

200000

 

 

 

 

 

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

1

Chân Khí 50000

3

1

Đá rèn

20

1

Hoạt lực 10000

3

1

Âm Dương Khí

30

1

300000

 

 

 

 

 

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

1

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

5

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

1

Chân Khí 50000

4

1

Đá Rèn

40

1

Thẻ đồng đội 5 Sao ngẫu nhiên

1

1

Máy chủ mở từ 76 ngày trở lên

 Số vàng tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

 

 

Đá rèn

5

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

3

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

1

5000

 

 

Bách Bảo Rương

10

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

1

10000

 

 

 

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

1

Bách Bảo Rương

10

1

Chân khí 50000 điểm

1

1

20000

 

 

 

 

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

1

Chân Khí 50000 điểm

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

1

Ngân Châm

3

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

1

50000

 

 

 

 

 

Bách bảo rương

20

1

Chân Khí 50000 điểm

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

1

Túi chọn toái phiến Thường3-1

3

1

Huyệt Vị đồ chưa Giám định

10

1

Ngân Châm

5

1

100000

 

 

 

 

 

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

1

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

20

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

1

Hoạt Lực 50000

2

1

Huyệt Vị đồ chưa Giám định

20

1

Chân Khí 50000 điểm

3

1

200000

 

 

 

 

 

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

1

Chân Khí 50000 điểm

6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

1

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

50

1

Ngân Châm

10

1

Cam Thủy Tinh

2

1

300000

 

 

 

 

 

 

 

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

1

Chân Khí 50000 điểm

4

1

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

100

0

Lạc Anh Phi Dực

1

1

Túi chọn toái phiến Hiếm 4

3

1

Hoạt Lực 50000

3

1

Kim Thủy Tinh

1

1

Mảnh thẻ chọn đồng đội

2

1

 Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

 Số vàng tiêu

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Bách Bảo Rương

5

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

3

1

Hoạt lực 5000

1

1

5000

Bách Bảo Rương

10

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

1

Hoạt lực 5000

1

1

10000

Âm Dương Khí

15

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

1

Hoạt lực 5000

2

1

Chân Khí 50000 điểm

1

1

20000

Túi chọn toái phiến toại kỵ lv1

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

1

Chân Khí 50000 điểm

1

1

50000

Túi Chọn toái phiến hiếm 4

1

1

Chân Khí 50000 điểm

2

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

1

Bách Bảo Rương

30

1

100000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

30

1

Chân Khí 50000 điểm

4

1

Túi Chọn toái phiến hiếm 3-2

1

1

Hoạt Lực 50000

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

1

200000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

40

1

Chân Khí Đan 50000 điểm

8

1

Cam Thủy Tinh

3

1

Túi Chọn toái phiến hiếm 3-2

1

1

Hoạt Lực 50000

2

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

70

1

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

1

300000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

130

0

Chân Khí Đan (50000 điểm)

8

1

Mảnh thẻ chọn đồng đội

3

1

Kim Thủy Tinh

1

1

Hoạt Lực 50000

3

1

Băng Ngiêng Vũ

1

1

Túi Toái Phiến Cấp 4

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

120

1