Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

26-08-2020

Chia sẻ

Ngày Vàng 27/08 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp? 

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 27/08/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 27/08/2020.
 • Thời gian phát quà từ ngày 28 đến 29/08/2020

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. 

Nội dung sự kiện 

 • Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp quy đổi Vàng đạt mốc nào sẽ chỉ nhận thưởng tại mốc đó.
 • Đặt biệt: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả quý đại hiệp quy đổi vào game đạt mốc 3000 Vàng sẽ nhận được phần quà gồm :
              
   + Túi chọn ngoại trang(3 ngày)x1
               + Thẻ Kinh nghiệm x2(3 ngày) x1
               + Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x10
               + Kim Ô Chi Dực (3 ngày) x1
               + Võ kỹ thiên kiêu lệnh x3
 • Quý Đại Hiệp đạt mốc tích lũy vui lòng gửi thông tin nhận quà tùy chọn: Tại Đây

Ví dụ:
 • Sau khi kết thúc sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 15,000 Vàng thì chỉ nhận được quà mốc 15,000 Vàng, không nhận được quà mốc 6000 vàng.

Phần thưởng máy chủ Cốt Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Cống hiến sư môn 5000

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

15,000 Vàng

Túi 5 Tử Thủy Tinh

2

Khóa

Cống hiến sư môn 5000

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

1

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

30,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

2

Khóa

Cống hiến sư môn 5000

2

Khóa

Tùy chọn phòng cụ bạch kim

1

Khóa

Đá tẩy luyện thạch

200

Khóa

Chân Khí 5 vạn

2

Khóa

Hồng thủy tinh

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng 9-1

10

Khóa

60,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Đá tẩy luyện thạch

400

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

2

Khóa

Cống hiến sư môn 5000

4

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

70

Khóa

Chân Khí 5 vạn

4

Khóa

Hồng thủy tinh

6

Khóa

Tùy chọn trang bị bạch kim (trừ vũ khí)

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

30

Khóa

Phần thưởng máy chủ Đế Long-Ngạo Long

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

10

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên kiêu Lệnh

5

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

15,000 Vàng

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

6

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

15

Khóa

Trang bị bạch kim

1

Khóa

Chân Khí 5v

3

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

50

Khóa

Hồng thủy tinh

3

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

60

Khóa

Trang sức Hoàng Kim

1

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

40

Khóa

Đá tẩy thuộc tính

20

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

50

Khóa

60,000 Vàng

Tinh kim

1

Khóa

Cam thủy tinh

2

Khóa

Huyền đồng

100

Khóa

Chân Khí 5v

8

Khóa

Đá tẩy thuộc tính

40

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Tùy Chọn trang bị Hoàng Kim(trừ vũ khí)hoặc 20 mảnh ttrang bị truyền thuyết

1

Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

60

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

100

Khóa

150,000 Vàng

Tinh kim

1

Khóa

Cam thủy tinh

4

Khóa

Lược Gỗ

250

Khóa

Chân Khí 5v

15

Khóa

Đá tẩy thuộc tính

80

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

100

Khóa

Tùy Chọn trang bị Hoàng Kim(Không Khóa)

1

Không Khóa

Võ kỹ Thiên kiêu lệnh

120

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

200

Khóa

Phần thưởng máy chủ còn lại

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

6,000 Vàng

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

20

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

15,000 Vàng

Huyền đồng

50

Khóa

Hòa Thị Bích

20

Khóa

Hộp quà Bách Bảo Rương

30

Khóa

Chân Khí 5 vạn

3

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

30,000 Vàng

Huyền đồng

70

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

6

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x50 và Hòa thị bích x30

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim(trừ vũ khí)

Khóa

60,000 Vàng

Huyền đồng

100

Khóa

Tụ Linh Đan

2

Khóa

Chân Khí 5 vạn

12

Khóa

Đồng đội 4-5 sao ngẫu nhiên

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

60

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

40

Khóa

Tùy chọn trang bị hoàng kim (trừ vũ khí)x1 x túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

tùy chọn 1 trong 2

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100 và hòa thị bích x60

Khóa

150,000 Vàng

Cam thủy tinh

4

Khóa

Lược Gỗ

250

Khóa

Tinh Thần sa

1

Khóa

Chân Khí 5 vạn

16

Khóa

Đồng đội 6 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Hòa Thị Bích

100

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

100

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

150

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

200

Khóa