Trang chủ / Sự kiện

BXH Hương Sắc Mùa Thu

16-09-2020

Chia sẻ

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

TOP

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng

TOP 1

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

3

Cống Hiến Sư Môn 50000

Khóa

1

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

10

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

3

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)

Khóa

1

TOP 2

Túi Chọn Đai Bạch Kim

Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

2

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

4

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

2

TOP 3

Túi Chọn Đai Đồng

Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

3

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

5

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Top 4-10

Hồng Thủy Tinh

Khóa

4

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

1

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

2

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

TOP

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng

TOP 1

Túi Chọn Trang Sức Hoàng Kim

Không Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

3

Cống Hiến Sư Môn 50000

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)

Khóa

1

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

3

TOP 2

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Không Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

2

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

4

Chân Khí 50000

Khóa

3

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

2

TOP 3

Túi Chọn Giày Bạch Kim

Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

3

Chân Khí 50000

Khóa

2

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

TOP 4-10

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

2

Chân Khí 50000

Khóa

1

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Túi Chọn Đai Đồng

Khóa

1

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

TOP

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng

TOP 1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

100

Cam Thủy Tinh

Khóa

5

Chân Khí 50000

Khóa

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)

Khóa

1

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

khóa

1

Hòa Thị Bích

Khóa

100

TOP 2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

50

Cam Thủy Tinh

Khóa

3

Chân Khí 50000

Khóa

3

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

Khóa

1

Hòa Thị Bích

Khóa

50

TOP 3

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

20

Cam Thủy Tinh

Khóa

2

Chân Khí 50000

Khóa

2

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa Giám Định

Khóa

1

Hòa Thị Bích

Khóa

30

TOP 4-10

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

khóa

50

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Không Khóa

1