Trang chủ / Sự kiện

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

16-09-2020

Chia sẻ

Lẵng Hoa Nhỏ

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Bách Bảo Rương

1

Đá Rèn

1

Tuyết Ưng Vũ

1

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Lẵng Hoa Đặc Biệt

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Phấn Hoa

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Quà mùa Thu-I

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Quà mùa Thu-II

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

Hồn Thạch

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Quà mùa Thu-III

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Hồn Thạch

30

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Quà mùa Thu-IV

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Quà mùa Thu-V

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

60

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa