Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Võ Thánh

01-08-2015

Chia sẻ

Máy chủ mở từ ngày 30/01/2015 đến ngày 26/02/2015

Mốc tích lũy Vật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
3.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
 Tử Thủy Tinh3 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Ly Vân Ti-510 Khóa
Hoán Thú Phù-I5 Khóa
6.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Chân Khí Đan (1000)2 Khóa
15.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân 1Khóa
Túi Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái1Không Khóa
Hoán Thú Phù-I20Khóa
Chân Khí Đan (1000)5 Khóa
45.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh2 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Ấn Đại Nguyên Soái (hiệu lực 7 ngày)1 Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi5 Không Khóa
Ma Thạch Lấp Lánh·Y Phục lv61Khóa
90.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%3Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 5)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 5)1
Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 5)1 Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi5Không khóa
Linh Thạch Hợp Quyển 61 Không khóa
Khí Bàn·Thủ Tâm1Không khóa
150.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Cam Thủy Tinh2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%4Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%4 Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi10 Không Khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 5)2Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 5)2Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 5)2Khóa
Khí Bàn·Thủ Tâm1 Không khóa