Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà đạt mốc

01-02-2021

Chia sẻ

Quà Táo Quân

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

Quà Táo Quân-I

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi toái phiến

1

Khóa

 Quà Táo Quân-II

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Túi chọn Toái Phiến Thường 3-1

2

Khóa

 

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Quà Táo Quân-I

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Quà Táo Quân-II

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

Hồn Thạch

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Quà Táo Quân-I

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Quà Táo Quân-II

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

1

Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Quà Táo Quân-I

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Không Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Quà Táo Quân-II

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Chân Khí 50000 điêm

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Quà Bẩm Báo

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

Quà Bẩm Báo-I

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi chọn Toái Phiến Thường 3-1

2

Khóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

Quà Bẩm Báo-II

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Khóa

Túi chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

3

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Khóa

Máy chủ mở từ 43 ngày trở lên

Quà Bẩm Báo-I

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Quà Bẩm Báo-II

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Khóa

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Quà Bẩm Báo-I

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Quà Bẩm Báo-II

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

70

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ (Tất cả)

1

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

3

Khóa

Hoạt Lực 50000 điểm

2

Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Quà Bẩm Báo-III

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

4

Khóa

Quà Bẩm Báo-IV

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Không Khóa

Chân Khí 50000 điêm

4

Khóa

Cá Chép Hóa Rồng

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

Cá Chép Hóa Rồng

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

80

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

4

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Máy chủ mở từ 43 ngày trở lên

Cá Chép Hóa Rồng

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

60

Khóa

Thẻ đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

1

Khóa

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Cá Chép Hóa Rồng

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Khóa

Trang bị Hoàng Kim tùy chọn ( trừ vũ khí )

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Không Khóa

Chân Khí 50000 điêm

6

Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Cá Chép Hóa Rồng

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Ẩn Mạch-Túi Chọn Huyệt vị đồ

1

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

200

Không Khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

10

Khóa