Trang chủ / Sự kiện

Thưởng hoàn thành các cấp

26-07-2022

Chia sẻ

 

Cấp Thập Niên Lệnh

Quà Khi hoàn thành tất cả các mốc

Số lượng

Thập Niên Lệnh cấp 1

Đá Rèn

50

Đồng đội ngẫu nhiên

25

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

3

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

CHSM 1000

5

Hoạt lực 1000

5

Chúc phúc chi Vũ

10

Huyền Đồng

20

Thập Niên Lệnh cấp 2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Đá Rèn

50

Đồng đội ngẫu nhiên

30

Chúc phúc chi Vũ

15

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

3

Huyền Đồng

40

Vàng Khóa 5 Vạn

1

CHSM 1000

5

Hoạt Lực 1000

5

Bạc Khóa 5 vạn

2

Thập Niên Lệnh cấp 3

 Đá Rèn

50

 Đồng đội ngẫu nhiên

30

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

5

Tẩy Luyện Thạch

400

 CHSM 5000

1

 Hoạt Lực 5000

3

Đá tẩy Thuộc tính

20

Ngân Châm

5

Huyền Đồng

40

Hồn Thạch

20

Thập Niên Lệnh cấp 4

 Đá Rèn

100

Đồng đội ngẫu nhiên

50

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

5

Huyền Đồng

100

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Huyền Bạc

5

Túi Chọn Danh Vọng 6 chọn 1

30

CHSM 5000

1

Hoạt Lực 5000

5

Tẩy Luyện thạch

600

Huyệt Vị đồ Chưa giám định

5

Thập Niên Lệnh cấp 5

Đá Rèn

150

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

10

Định Tâm Đan

50

Huyệt Vị đồ Chưa giám định

5

Ngân Lượng 20v

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Tẩy Luyện thạch

800

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

CHSM 5000

1

Huyền Đồng

150

Thập Niên Lệnh cấp 6

Đá Rèn

200

Chìa Khóa Sáng Lấp Lánh

1

Tẩy Luyện thạch 

1000

Âm Dương Khí

50

Huyệt Vị đồ Chưa giám định

10

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Thẻ đồng đội 3 sao ngẫu nhiên

15

Thẻ đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

3

Túi Chọn Danh Vọng 6 chọn 1

30

Huyền Đồng

150

Trúc Khí Đan

50