Trang chủ / Sự kiện

Máy chủ Âu Dương Phong

16-07-2018

Chia sẻ

Đại hiệp tại máy chủ Âu Dương Phong sẽ nhận được phần quà tích lũy nạp thẻ sau:

Mốc tích lũy

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

6.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cống Hiến 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Hoán Thú Phù-II

6

Khóa

12.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Khí Đan (1000)

2

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

5

Khóa

30.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Huyền Thiết Thạch

5

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

90.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (10000)

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Hoán Thú Phù-II

10

Khóa

Đồng Thiên Tâm

20

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 1

1

Không Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Hoạt Lực 2 Vạn

1

Khóa

180.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Hoán Thú Phù-II

5

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 2

2

Không Khóa

Đồng Thiên Tâm

10

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không Khóa

300.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Huyền Thiết Thạch

20

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

2

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

2

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

5

Không Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không Khóa

Tụ Linh Đan

1

Không Khóa

400.000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Huyền Thiết Thạch

20

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

2

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

2

Không Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

5

Không Khóa

Tinh Kim

1

Không Khóa