Trang chủ / Sự kiện

Máy chủ Hoàng Dược Sư

16-07-2018

Chia sẻ

Phần thưởng tích lũy nạp thẻ dành cho máy chủ Hoàng Dược Sư, hy vọng những vật phẩm này sẽ giúp ích cho Đại hiệp hành tẩu giang hồ thuận lợi.

Mốc tích lũy

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

6.000 Vàng

Vàng Khóa 5000

1

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

12.000 Vàng

Vàng Khóa 5000

1

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

1

Khóa

Hoán Thú Phù-I

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

30.000 Vàng

Vàng Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 1 Vạn

1

Khóa

Cống Hiến 5000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

1

Khóa

90.000 Vàng

Bạc Khóa 10 Vạn

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Hoán Thú Phù-I

20

Khóa

Tử Thủy Tinh

5

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 1

1

Không Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 1 Vạn

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 3 Sao, 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

180.000 Vàng

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

4

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Hoán Thú Phù-I

10

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Môn Phái

1

Không Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

5

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 1

2

Không Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 1 Vạn

1

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

5

Khóa

300.000 Vàng

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

5

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Cống Hiến 10000

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

7

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-2

5

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

2

Không Khóa

Đèn Trang Trí

1

Khóa

Vàng Khóa 2 Vạn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 1 Vạn

1

Khóa

Bạc Khóa 10 Vạn

1

Khóa

400.000 Vàng

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

5

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Cống Hiến 10000

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

4

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-2

5

Không Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

2

Không Khóa

Đèn Trang Trí

1

Khóa