Trang chủ / Sự kiện

Nội dung

10-09-2020

Chia sẻ

Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

Cùng xem những phần quà hấp dẫn trong sự kiện Tích lũy tiêu phí lần này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ ngày 11/09/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 21/09/2020.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS.

Nội dung

  • Tích lũy tiêu phí trong suốt thời gian sự kiện sẽ nhận được các mốc Quà Tiêu Phí. Quý đại hiệp vào Sảnh Phúc Lợi - Tiêu Phí Tích Lũy để nhận quà.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.

Phần thưởng 

Máy chủ từ 48 ngày trở lên

Mốc tiêu phí (Nguyên Bảo)

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Đá rèn

5

Khóa

Võ Kỹ Thên kiêu Lệnh

3

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

5000

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Cống Hiến Sư Môn 1000

3

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

3

10000

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Cống Hiến Sư môn 1000

5

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

5

20000

Túi Toái Phiến ngẫu nhiên 3

1

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Bách Bảo Rương

5

50000

Cống hiến Sư Môn 1000

10

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị đồ Chưa Giám Định

20

100000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Chân Khí 50000

1

Ngân Châm

10

Đá Rèn

10

200000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Chân Khí 50000

2

Đá rèn

20

Hoạt lực 10000

3

Âm Dương Khí

30

300000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Chân Khí 50000

3

Đá Rèn

40

Thẻ đồng đội 5 Sao ngẫu nhiên

1

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Mốc tiêu phí (Nguyên Bảo)

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Đá rèn

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

3

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

5000

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

10000

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Bách Bảo Rương

10

20000

Túi toán phiến ngẫu nhiên 3

1

Chân Khí 50000 điểm

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Ngân Châm

3

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

50000

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Chân Khí 50000 điểm

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Túi chọn toái phiến Thường3-1

3

Huyệt Vị đồ chưa Giám định

10

Ngân Châm

5

100000

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

20

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Hoạt Lực 50000

1

Huyệt Vị đồ chưa Giám định

20

Chân Khí 50000 điểm

2

200000

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Chân Khí 50000 điểm

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

30

Ngân Châm

10

Cam Thủy Tinh

1

300000

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Chân Khí 50000 điểm

3

Lạc Anh Phi Dực

1

Túi chọn toái phiến Hiếm 4

3

Hoạt Lực 50000

3

Tùy chọn Trang bị Hoàng Kim

1

Mảnh thẻ chọn đồng đội

2

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên 

Mốc tiêu phí (Nguyên Bảo)

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

3

Hoạt lực 5000

1

5000

Bách Bảo Rương

10

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Hoạt lực 5000

1

10000

Âm Dương Khí

15

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Hoạt lực 5000

2

Chân Khí 50000 điểm

1

20000

Túi chọn toái phiến toại kỵ lv1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Chân Khí 50000 điểm

1

50000

Túi Chọn toái phiến hiếm 4

1

Chân Khí 50000 điểm

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyền đồng

30

100000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

30

Chân Khí 50000 điểm

2

Túi Chọn toái phiến hiếm 4

1

Hoạt Lực 50000

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

200000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

40

Chân Khí Đan 50000 điểm

2

Cam Thủy Tinh

3

Túi Chọn toái phiến hiếm 4

1

Hoạt Lực 50000

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

300000

Túi Chọn Mảnh trang bị Truyền Thuyết

50

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

Mảnh thẻ chọn đồng đội

2

Kim Thủy Tinh

1

Hoạt Lực 50000

3

Băng Ngiêng Vũ

1

Túi Chọn Linh Thạch Tọa kỵ  lv4

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50