Trang chủ / Sự kiện

Thưởng Bảng Xếp Hạng

13-02-2020

Chia sẻ

Máy chủ mở 48 ngày trở lên

TOP

Tên vật phẩm

Trạng thái

số lượng

TOP 1

Túi Chọn Trang Sức Hoàng Kim

Không Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

3

Cống Hiến Sư Môn 50000

Khóa

1

Bồi Cốt Đan

Khóa

2

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)

Khóa

1

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

3

TOP 2

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Không Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

2

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

4

Bồi Cốt Đan

Khóa

1

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

2

TOP 3

Túi Chọn Giày Bạch Kim

Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

3

Bồi Cốt Đan

Khóa

1

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

TOP 4-10

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

2

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

1

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

 

Túi Chọn Đai Đồng

Khóa

1

Máy chủ mở 260 ngày trở lên

TOP

Tên vật phẩm

Trạng thái

số lượng

TOP 1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

100

Túi Chọn Vũ Khí Hoàng Kim

Không Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)

Khóa

1

Bồi Cốt Đan

Không Khóa

5

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

khóa

100

TOP 2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

50

Túi Chọn Trang Sức Hoàng Kim

Không Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

3

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

khóa

50

Bồi Cốt Đan

Không Khóa

3

TOP 3

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Không Khóa

20

Túi Chọn Đai Hoàng Kim

Không Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

2

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

khóa

50

Bồi Cốt Đan

Không Khóa

2

TOP 4-10

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

khóa

50

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Không Khóa

1