Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà đạt mốc

13-02-2020

Chia sẻ

Quà Valentine Ngọt Ngào-I

Quà Valentine Ngọt Ngào-I

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Quà Valentine Ngọt Ngào-I

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Không Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Quà Valentine Ngọt Ngào-II

Quà Valentine Ngọt Ngào-II

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Quà Valentine Ngọt Ngào-III

Quà Valentine Ngọt Ngào-III

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Túi Chọn Mũ Ngoài

1

Không Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mũ Ngoài

1

Không Khóa

Quà Valentine Ngọt Ngào-IV

Quà Valentine Ngọt Ngào-IV

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

20

Không Khóa

Quà Valentine Ngọt Ngào-V

Quà Valentine Ngọt Ngào-V

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Khóa

Âm Dương Khí

100

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Không Khóa

Âm Dương Khí

100

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

50

Không Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa