Thời gian bắt đầu: 08h00 ngày 23/05/2014
Thời gian kết thúc: 23h50 ngày 30/06/2014

Cám ơn các bạn đã tham gia chương trình!