Trang chủ / Sự kiện

Thưởng Bảng Xếp Hạng

14-11-2023

Chia sẻ

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

TOP

Tên VP

Trạng thái

Số lượng

Quà Top 1

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

Khóa

2

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Không khóa

1

Cống Hiến Sư Môn  50000

Khóa

1

Vàng Khóa 1Vạn

Khóa

20

Bạc Khóa 50 Vạn

Khóa

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15  ngày)

Khóa

1

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

Khóa

50

Quà Top 2

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

Khóa

1

Phòng Cụ Bạch Kim

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn  10000

Khóa

4

Vàng Khóa 1 Vạn

Khóa

10

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(10 ngày)

Khóa

1

Bạc Khóa 50 Vạn

Khóa

3

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

Khóa

30

Quà Top 3

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

Khóa

1

Phòng Cụ Bạch Kim

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn  10000

Khóa

3

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(5 ngày)

Khóa

1

Vàng Khóa 1Vạn

Khóa

7

Bạc Khóa 50 Vạn

Khóa

2

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

Khóa

20

Quà Top 4-10

Túi Chọn Đai Đồng

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn  10000

Khóa

1

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

Khóa

15

Vàng Khóa 1 Vạn

Khóa

3

Bạc Khóa 50 Vạn

Khóa

2

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

TOP

Tên VP

Trạng thái

Số lượng

Quà Top 1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

150

Cam Thủy Tinh

Khóa

5

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt(15 ngày)

Khóa

1

Vàng Khóa 1Vạn

Khóa

10

Bạc Khóa 50 Vạn

Khóa

3

Chân Khí 50000 Điểm

Khóa

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15  ngày)

Khóa

1

Quà Top 2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

80

Cam Thủy Tinh

Khóa

3

Cống Hiến Sư Môn  10000

Khóa

4

Vàng Khóa 1Vạn

Khóa

5

Chân Khí 50000 Điểm

Khóa

3

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(10 ngày)

Khóa

1

Quà Top 3

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

60

Cam Thủy Tinh

Khóa

2

Cống Hiến Sư Môn  10000

Khóa

3

Vàng Khóa 1Vạn

Khóa

5

Chân Khí 50000 Điểm

Khóa

2

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(5 ngày)

Khóa

1

Quà Top 4-10

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

30

Cống Hiến Sư Môn  10000

Khóa

1

Vàng Khóa 1Vạn

Khóa

2

Chân Khí 50000 Điểm

Khóa

2

Bạc Khóa 50 Vạn

Khóa

1

Máy chủ mở từ 82 ngày trở lên

TOP

Tên VP

Trạng thái

Số lượng

Quà Top 1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

200

Cam Thủy Tinh

Khóa

3

Cống Hiến Sư Môn  50000

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15  ngày)

Khóa

1

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt(15 ngày)

Khóa

1

Huyền Đồng

Khóa

350

Quà Top 2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

150

Cam Thủy Tinh

Khóa

2

Cống Hiến Sư Môn  10000

Khóa

4

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(10 ngày)

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

4

Huyền Đồng

Khóa

250

Quà Top 3

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

100

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(5 ngày)

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

2

Huyền Đồng

Khóa

80

Quà Top 4-10

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn  10000

Khóa

2

Chân Khí 50000

Khóa

2

Bạc Khóa 50 Vạn

Khóa

1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

50

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

TOP

Tên VP

Trạng thái

Số lượng

Quà Top 1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

250

Huyền Đồng

1

350

Chân Khí 50000

1

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15  ngày)

1

1

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt(15 ngày)

1

1

Thủy Tinh Sắc Màu

1

1

Quà Top 2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

150

Huyền Đồng

1

300

Chân Khí 50000

1

4

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(10 ngày)

1

1

Kim Thủy Tinh

1

1

Quà Top 3

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

80

Huyền Đồng

1

80

Chân Khí 50000

1

3

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(5 ngày)

1

1

Hòa Thị Bích

1

30

Quà Top 4-10

Cam Thủy Tinh

1

1

Chân Khí 50000

1

3

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

50

Bạc Khóa 50  Vạn

1

1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

50