Trang chủ / Sự kiện

Phần thưởng

16-09-2023

Chia sẻ

Máy chủ 48 ngày trở lên

Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

2

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Bách Bảo Rương

2

Khóa

3

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Phá Thiên Chùy

1

Khóa

4

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao (Môn Phái)

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Môn Phái)

1

Khóa

5

Mảnh Tàn Tích

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

6

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

5

Khóa

Máy chủ 118 ngày trở lên

Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Bạc Khóa 5 vạn

2

Khóa

Hoạt Lực 1000

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

2

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

2

Khóa

Đá Rèn

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

3

Dung Thiết Thủy

3

Khóa

Đá Rèn

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

2

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

4

Ngân Châm

2

Khóa

Đá Rèn

3

Khóa

Âm Dương Khí

4

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

5

Mảnh Tàn Tích

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên 

1

Khóa

6

Huyền Kim

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên 

2

Khóa

Máy chủ 260 ngày trở lên

Tầng

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

1

Huyền đồng

2

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

1

Khóa

Dung Thiết Thủy

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Hoạt Lực 5000

1

Khóa

2

Hoạt Lực (5000)

1

Khóa

Huyền đồng

3

Khóa

Âm Dương Khí

2

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

2

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Huyền Bạc

1

Khóa

3

Mảnh Tàn Tích

1

Khóa

bách Bảo Rương

2

Khóa

Huyền Bạc

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

2

Khóa

Hoạt Lực 5000

2

Khóa

4

Hoạt Lực 5000

4

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

1

Khóa

Tiền

1

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

4

Khóa

5

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết

3

Khóa

Huyền đồng

3

Khóa

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên 4

1

Khóa

6

Hòa thị bích

5

Khóa

Huyền Kim

1

Khóa