Trang chủ / Sự kiện

Thưởng Thiên Sơn Tuyết Liên

17-04-2021

Chia sẻ

 

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Quà Linh Sơn Tuyết Liên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Cống Hiến sư môn 500 điểm

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

  

Quà Thiên Sơn Tuyết Liên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Đá rèn

1

Khóa

Hoạt Lực 5000 điểm

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Hoán Thú Phù-I

1

Khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi toái phiến

1

Khóa

  

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Túi chọn Toái Phiến Thường 3-1

2

Khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi chọn Toái Phiến Thường 3-1

2

Khóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

15

1

Túi chọn Toái Phiến Hiếm 3-1

3

1

Ngân Châm

10

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

1

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

80

Khóa

Túi chọn huyệt vị đồ

1

Khóa

Túi chọn toái phiến hiếm 4

3

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao

5

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

 

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

 

Quà Linh Sơn Tuyết Liên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

1

Khóa

  

Quà Thiên Sơn Tuyết Liên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

  

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

1

Khóa

 

 Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

2

Khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

70

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

3

Khóa

Hoạt Lực 50000 điểm

2

Khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Khóa

Trang bị Hoàng Kim tùy chọn ( trừ vũ khí )

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Không khóa

Chân Khí 50000 điêm

6

Khóa

 

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Quà Linh Sơn Tuyết Liên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Chân Khí 500 điểm

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Túi chọn mảnh kim Thạch truyền thuyết

1

Khóa

  

Quà Thiên Sơn Tuyết Liên

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Không khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Hoạt lực 2000

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Không khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Chân Khí 50000 điêm

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

4

Khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Không khóa

Chân Khí 50000 điêm

4

Khóa

 

Quà Thiên Sơn Kỳ Dược-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Ẩn Mạch-Túi Chọn Huyệt vị đồ

1

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

200

Không khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Chân Khí 50000 điêm

10

Khóa