Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà đạt mốc

30-07-2022

Chia sẻ

Máy chủ mở từ 1 ngày trở lên

Quà Vu Lan-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi Toái Phiến

1

Khóa

Quà Vu Lan-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

2

Khóa

Quà Vu Lan-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

2

Khóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Quà Vu Lan-IV 

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

15

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3-1

3

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

40

Khóa

Quà Vu Lan-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

80

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

 

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Quà Vu Lan-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

2

Khóa

Quà Vu Lan-II

 

 

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Quà Vu Lan-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

4

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

40

Khóa

Quà Vu Lan-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

5

Khóa

Quà Vu Lan-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

120

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

100

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

10

Khóa

Máy chủ mở tử 82 ngày trở lên

Quà Vu Lan-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

2

Khóa

Quà Vu Lan-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

3

Khóa

Quà Vu Lan-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Khóa

Quà Vu Lan-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

70

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

300

Không khóa

Chân Khí 50000 Điểm

5

Khóa

Hoạt Lực 50000 Điểm

2

Khóa

Quà Vu Lan-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

300

Không khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

1000

Khóa

Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

4

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

10

Khóa

Máy chủ mở từ ngày 260 trở lên

Quà Vu Lan-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

3

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

2

Khóa

Quà Vu Lan-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Chân Khí 50000 Điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Quà Vu Lan-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi Chọn Mũ Ngoài

1

Không khóa

Chân Khí 50000 Điểm

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Khóa

Quà Vu Lan-IV

Tên VP

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

400

Không khóa

Chân Khí 50000 Điểm

8

Khóa

Quà Vu Lan-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

4

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

500

Khóa

Tuyệt Thế Đồ Phổ·Chưa Giám Định

1

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

10

Khóa