Trang chủ / Sự kiện

Thưởng đạt mốc

27-07-2020

Chia sẻ

Quà Bát Trận Đồ Thành Phẩm-I

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Không Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Quà Bát Trận Đồ Thành Phẩm-II

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Hồn Thạch

20

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Quà Bát Trận Đồ Thành Phẩm-III

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Hồn Thạch

30

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

Chân Khí 50000 điểm

2

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mũ Ngoài

1

Không Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Quà Bát Trận Đồ Thành Phẩm-IV

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Hồn Thạch

50

Đá Tẩy Thuộc Tính

40

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Âm Dương Khí

70

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Chân Khí 50000 điểm

2

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Không Khóa

Chân Khí 50000 điểm

2

Khóa

Quà Bát Trận Đồ Thành Phẩm-V

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Âm Dương Khí

200

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

60

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Âm Dương Khí

200

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Túi Chọn Trang Bị Hoàng Kim

1

Chân Khí 50000 điểm

5

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Không Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

200

Không Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Chân Khí 50000 điểm

5

Khóa