Trang chủ / Sự kiện

Thưởng BXH Ve Sầu

02-07-2021

Chia sẻ

Máy chủ trục mở 48 ngày trở lên

TOP

Tên vật phẩm

trạng thái

số lượng

TOP 1

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

3

Cống Hiến Sư Môn 50000

Khóa

1

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

10

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

3

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)

Khóa

1

TOP 2

Túi Chọn Đai Bạch Kim

Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

2

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

4

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (10 ngày)

Khóa

1

TOP 3

Túi Chọn Đai Đồng

Khóa

1

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

3

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (5 ngày)

Khóa

1

Top 4 - 10

Hồng Thủy Tinh

Khóa

4

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

1

Vàng Khóa 1 vạn

Khóa

2

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

 

Máy chủ trục mở 118 ngày trở lên

TOP

Tên vật phẩm

trạng thái

số lượng

TOP 1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

 Khóa

200

Cam Thủy Tinh

Khóa

3

Cống Hiến Sư Môn 50000

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)

Khóa

1

Túi chọn Bí Tịch đặc biệt (15 ngày )

khóa

1

Huyền Đồng

Khóa

200

TOP 2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

100

Cam Thủy Tinh

Khóa

2

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

4

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (10 ngày)

Khóa

1

Huyền Đồng

Khóa

100

TOP 3

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

 Khóa

80

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (5 ngày)

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

2

Huyền Đồng

Khóa

80

TOP 4-10

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Cống Hiến Sư Môn 10000

Khóa

2

Chân Khí 50000

Khóa

1

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

 Khóa

50

 

Máy chủ trục mở 260 ngày trở lên

TOP

Tên vật phẩm

trạng thái

số lượng

TOP 1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

250

Huyền Đồng

Khóa

250

Chân Khí 50000

Khóa

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15 ngày)

Khóa

1

Túi chọn Bí Tịch đặc biệt (15 ngày )

khóa

1

Thủy Tinh Sắc Màu

Khóa

1

TOP 2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

 Khóa

150

Huyền Đồng

Khóa

150

Chân Khí 50000

Khóa

3

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (10 ngày)

Khóa

1

Kim Thủy Tinh

Khóa

1

TOP 3

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

 Khóa

80

Huyền Đồng

Khóa

80

Chân Khí 50000

Khóa

2

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (5 ngày)

Khóa

1

Hòa Thị Bích

Khóa

30

TOP 4-10

Cam Thủy Tinh

Khóa

1

Chân Khí 50000

Khóa

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

khóa

50

Bạc Khóa 50 vạn

Khóa

1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

 Khóa

50