Trang chủ / Sự kiện

Hộp Hoa Hồng

01-03-2016

Chia sẻ

Mở Hộp Hoa Hồng, tùy theo thời gian mở máy chủ, nhân sĩ sẽ nhận được tất cả các vật phẩm sau:

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Vòng sáng tôn hiệu (Hạn dùng 4 ngày)

 

1

 Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

 

1

 Khóa

Hoạt Lực Khóa 1 vạn

 

1

 Khóa

Hồng Thủy Tinh

 

1

 Khóa

Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)

 

1

 Khóa

Tuyết Ưng Vũ

 

2

 Khóa


Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Vòng sáng tôn hiệu (Hạn dùng 4 ngày)

 

1

 Khóa

Vàng Khóa 1 vạn

 

1

 Khóa

Hoạt Lực Khóa 1 vạn

 

1

 Khóa

Hồng Thủy Tinh

 

1

 Khóa

Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)

 

1

 Khóa

Tuyết Ưng Vũ

 

1

 Khóa

Huyền Thiết Thạch

 

20

 Khóa


Máy chủ đã mở 71 ngày

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Vòng sáng tôn hiệu (Hạn dùng 4 ngày)

 

1

 Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

 

1

 Khóa

Hoạt Lực Khóa 2 vạn

 

1

 Khóa

Cam Thủy Tinh

 

1

 Khóa

Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)

 

1

 Khóa

Tuyết Ưng Vũ

 

1

 Khóa

Long Văn Điểu Kim

 

10

 Khóa


Máy chủ đã mở 131 ngày

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

Vòng sáng tôn hiệu (Hạn dùng 4 ngày)

 1 Khóa

Vàng Khóa 2 vạn

 1 Khóa

Hoạt Lực Khóa 2 vạn

 1 Khóa

Cam Thủy Tinh

 1 Khóa

Đá Rèn

 10 Khóa

Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)

 1 Khóa

Tuyết Ưng Vũ

 1 Khóa