Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Truyền Thuyết

12-08-2015

Chia sẻ

  • Máy chủ mở từ ngày 26/02/2015 đến ngày 22/5/2015
  • Thời gian tích lũy được tính từ 12/8/2013 đến 31/8/2015

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

6.600.000 vàng

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

399

Không khóa

Cánh-6 (Thời hạn 30 ngày)

1

Khóa

Thư Đài Thanh Ngọc

1

Khóa

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Khóa

Hỏa Tàm Hành Nang (16 ô + 10)

1

Khóa

4.800.000 vàng

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

199

Không khóa

Bồn Tắm Thanh Ngọc

1

Khóa

Mã Đáo Thành Công (40 độ thoải mái)

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Long Tượng Bàn Nhược Công

1

Khóa

3.300.000 vàng

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

99

Không khóa

Giá Sách Thanh Ngọc

1

Khóa

Hoa Khai Phú Quý (40 độ thoải mái)

1

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Túy Thiên Hành Nang (16 ô + 10)

1

Khóa

1.890.000 vàng

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

39

Không khóa

Giường Thanh Ngọc

1

Khóa

Đèn Lồng Đỏ (40 độ thoải mái)

1

Khóa

Ma Phùng Tuyến-6

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa

5 vạn

Khóa

390.000 vàng

Bình Phong Thanh Ngọc

1

Khóa

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

10

Không khóa

Ma Phùng Tuyến-5

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa

1 vạn

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

6

Khóa

99.900 vàng

Ma Phùng Tuyến-4

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

20

Khóa

Hoạt Lực Khóa

5000

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

3

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

 Khóa

9.900 vàng

Ma Phùng Tuyến-3

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

10

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

2

Khóa