Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Vô Song

12-08-2015

Chia sẻ

  • Máy chủ mở từ ngày 10/6/2015 đến ngày 3/8/2015
  • Thời gian tích lũy được tính từ 12/8/2013 đến 31/8/2015

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thuộc tính

6.600.000 vàng

Linh Thạch-III·Trương Siêu

1

Khóa

Cánh-5 (Thời hạn 30 ngày)

1

Khóa

Thư Đài Thanh Ngọc

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Hỏa Tàm Hành Nang (16 ô + 10)

1

Khóa

4.800.000 vàng

Linh Thạch III·Dung Nham Thú

1

Khóa

Bồn Tắm Thanh Ngọc

1

Khóa

Mã Đáo Thành Công (40 độ thoải mái)

1

Khóa

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Long Tượng Bàn Nhược Công

1

Khóa

3.300.000 vàng

Quan Ấn Bậc 8 (Thời hạn 30 ngày)

1

Khóa

Giá Sách Thanh Ngọc

1

Khóa

Hoa Khai Phú Quý (40 độ thoải mái)

1

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Túy Thiên Hành Nang (16 ô + 10)

1

Khóa

1.890.000 vàng

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Không khóa

Giường Thanh Ngọc

1

Khóa

Đèn Lồng Đỏ (40 độ thoải mái)

1

Khóa

Ma Phùng Tuyến-4

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa

5 vạn

Khóa

390.000 vàng

Bình Phong Thanh Ngọc

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Ma Phùng Tuyến-3

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa

1 vạn

Khóa

Vàng Khóa

2 vạn

Khóa

99.900 vàng

Ma Phùng Tuyến-2

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

20

Khóa

Hoạt Lực Khóa

5000

Khóa

Vàng Khóa

1 vạn

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

 Khóa

9.900 vàng

Ma Phùng Tuyến-2

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

10

Khóa

Vàng Khóa

5000

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%

10

Khóa