THÔNG TIN BANG CHỦ NKVS

  • Lượt bầu chọn: 187
  • Cụm máy chủ: Biện Kinh
  • Máy chủ: Hoa Sơn
  • Tên nhân vật: NamTất
  • Bang: tiếu_ngao
  • Đang xếp hạng: 3
  • Lời kêu gọi: tất cả vì cộng đồng game lành mạnh