Trang chủ / Sự kiện

BXH Hào Khí Thanh Niên

11-03-2023

Chia sẻ

Máy chủ mở từ ngày 1 trở lên

BXH Hào Khí Thanh Niên

TOP

Tên vật phẩm

Số lượng

Quà Top1

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

2

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

1

Cống Hiến Sư Môn  50000

1

Vàng Khóa 1Vạn

20

Bạc Khóa 50 Vạn

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15  ngày)

1

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

50

Quà Top2

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

1

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Cống Hiến Sư Môn  10000

4

Vàng Khóa 1 Vạn

10

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(10 ngày)

1

Bạc Khóa 50 Vạn

3

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

30

Quà Top3

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

1

Phòng Cụ Bạch Kim

1

Cống Hiến Sư Môn  10000

3

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(5 ngày)

1

Vàng Khóa 1Vạn

7

Bạc Khóa 50 Vạn

2

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

20

Quà Top4-10

Túi Chọn Đai Đồng

1

Cống Hiến Sư Môn  10000

1

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

15

Vàng Khóa 1 Vạn

3

Bạc Khóa 50 Vạn

2

Máy chủ mở từ ngày 48 trở lên

BXH Hào Khí Thanh Niên

TOP

Tên vật phẩm

Số lượng

Quà Top1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

150

Cam Thủy Tinh

5

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt(15 ngày)

1

Vàng Khóa 1Vạn

10

Bạc Khóa 50 Vạn

3

Chân Khí 50000 Điểm

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15  ngày)

1

Quà Top2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

80

Cam Thủy Tinh

3

Cống Hiến Sư Môn  10000

4

Vàng Khóa 1Vạn

5

Chân Khí 50000 Điểm

3

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(10 ngày)

1

Quà Top3

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

60

Cam Thủy Tinh

2

Cống Hiến Sư Môn  10000

3

Vàng Khóa 1Vạn

5

Chân Khí 50000 Điểm

2

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(5 ngày)

1

Quà Top4-10

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

30

Cống Hiến Sư Môn  10000

1

Vàng Khóa 1Vạn

2

Chân Khí 50000 Điểm

2

Bạc Khóa 50 Vạn

1

Máy chủ mở từ ngày 82 trở lên

BXH Hào Khí Thanh Niên

TOP

Tên vật phẩm

Số lượng

Quà Top1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

200

Cam Thủy Tinh

3

Cống Hiến Sư Môn  50000

1

Chân Khí 50000

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15  ngày)

1

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt(15 ngày)

1

Huyền Đồng

350

Quà Top2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

150

Cam Thủy Tinh

2

Cống Hiến Sư Môn  10000

4

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(10 ngày)

1

Chân Khí 50000

4

Huyền Đồng

250

Quà Top3

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Cam Thủy Tinh

1

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(5 ngày)

1

Chân Khí 50000

2

Huyền Đồng

80

Quà Top4-10

Cam Thủy Tinh

1

Cống Hiến Sư Môn  10000

2

Chân Khí 50000

2

Bạc Khóa 50 Vạn

1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

50

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

BXH Hào Khí Thanh Niên

TOP

Tên vật phẩm

Số lượng

Quà Top1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

250

Huyền Đồng

350

Chân Khí 50000

5

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt (15  ngày)

1

Túi Chọn Bí Tịch Đặc Biệt(15 ngày)

1

Thủy Tinh Sắc Màu

1

Quà Top2

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

150

Huyền Đồng

300

Chân Khí 50000

4

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(10 ngày)

1

Kim Thủy Tinh

1

Quà Top3

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

80

Huyền Đồng

80

Chân Khí 50000

3

Túi Chọn Ngoại Trang Đặc Biệt(5 ngày)

1

Hòa Thị Bích

30

Quà Top4-10

Cam Thủy Tinh

1

Chân Khí 50000

3

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Bạc Khóa 50  Vạn

1

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

50