Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà đạt mốc

11-03-2023

Chia sẻ

Máy chủ mở từ ngày 1 trở lên

Quà Hào Khí Thanh Niên-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

15

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi Toái Phiến

1

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

2

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

2

Khóa

Hồn Thạch

30

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

40

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

15

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3-1

3

Khóa

Ngân Châm

15

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

80

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

100

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Máy chủ mở từ ngày 48 trở lên

Quà Hào Khí Thanh Niên-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bách Bảo Rương

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

3

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

2

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

4

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

40

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

50

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

5

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

5

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

150

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

100

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

10

Khóa

Máy chủ mở từ ngày 82 trở lên

Quà Hào Khí Thanh Niên-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

25

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

2

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

3

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

150

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

10

Khóa

Âm Dương Khí

70

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

350

Không khóa

Chân Khí 50000 Điểm

5

Khóa

Hoạt Lực 50000 Điểm

2

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

40

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

400

Không khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

1000

Khóa

Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

4

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

10

Khóa

Máy chủ mở từ ngày 260 trở lên

Quà Hào Khí Thanh Niên-I

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

3

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

2

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-II

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Chân Khí 50000 Điểm

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Hòa Thị Bích

10

Không khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-III

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

4

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

5

Khóa

Hòa Thị Bích

25

Không khóa

Chân Khí 50000 Điểm

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

100

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-IV

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Khóa

Ẩn Mạch Huyệt Vị Đồ·Chưa Giám Định

10

Khóa

Hòa Thị Bích

30

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

600

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

10

Khóa

Quà Hào Khí Thanh Niên-V

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Kim Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

200

Khóa

Đá Kích Hoạt Cường Hóa +22

4

Khóa

Âm Dương Khí

200

Khóa

Mảnh Linh Ngọc

1000

Khóa

Tuyệt Thế Đồ Phổ·Chưa Giám Định

1

Khóa

Chân Khí 50000 Điểm

10

Khóa