Trang chủ / Sự kiện

Điều chỉnh và cập nhập mới

28-04-2021

Chia sẻ

Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm game của quý Đại hiệp, Ngạo Kiếm Vô Song đã không ngừng cập nhật những tính năng mới nhất, tốt nhất và ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Sau đây là nội dung cập nhật của các phiên bản có điều chỉnh lớn, nội dung chi tiết như sau:

Mặt nạ

Tên Mặt Nạ

Hình ảnh

Thuộc Tính 1

Thuộc Tính 2

Thuộc Tính 3

Thuộc Tính 4

Thuộc Tính 5

Mặt Nạ Vô Âm

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Ma Đao Tản Lạc

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Thiên Diệm Sứ Giả

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Tiểu Tinh Tinh

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Kim Hoàng

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Cự Xà

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Biến Dị Dã Thú

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Ân Hỏa Nguyệt

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Sa Phi Vũ

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Đố Kỵ Sứ

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Thái Nhân Sứ

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Trảm Thiên Chùy

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Phẫu Tâm Sứ-Nhã Vũ

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Ứng Tuyết

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Du Hồn

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Liệt Hồn Sức

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Giáo Đồ A Tu La

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Trảm Đao Vương

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Đao Trát Sứ-Trảm Linh

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Tiểu Linh Nhi

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Đoạt Hồn

 Lực phòng: + 10%

Phòng chí mạng: +10%

Hiệu suất hồi sinh lực: +12%

Bỏ qua mọi kháng tính mục tiêu: +5%

Phản đòn kháng tính: +5%

Mặt Nạ Dị Thú

 Lực phòng: + 5%

Phòng chí mạng: +5%

Hiệu suất hồi sinh lực: +15%

Giới hạn sinh Lực: +15%

Công cơ bản:+5%

Mặt Nạ Hầu Vương

 Lực phòng: + 5%

Phòng chí mạng: +5%

Hiệu suất hồi sinh lực: +15%

Giới hạn sinh Lực: +15%

Công cơ bản:+5%

 

Tôn Hiệu