phần thuởng

Thưởng cá nhân

♦ Mỗi lần dùng Vô Song Lệnh bỏ phiếu sẽ nhận được 15000 Kinh Nghiệm (Trong thời gian sự kiện, tối đa nhận được 90000000 Kinh Nghiệm).

♦ Kinh Nghiệm nhận được đạt tối đa, Đại hiệp vẫn có thể dùng Vô Song Lệnh để bình chọn Bang hội.

Thưởng Bang hội

♦ Thưởng xếp hạng tuần Bang hội TOP 10

Xếp hạng Chức vụ Phần thưởng
Bang hội hạng 1 Bang chủ 3 vạn Vàng Khóa
Phó bang chủ 2 vạn 5000 Vàng Khóa
Trưởng lão 2 vạn Vàng Khóa
Thành viên 1 vạn 5000 Vàng Khóa
Bang hội hạng 2 Bang chủ 2 vạn 5000 Vàng Khóa
Phó bang chủ 2 vạn Vàng Khóa
Trưởng lão 1 vạn 5000 Vàng Khóa
Thành viên 1 vạn Vàng Khóa
Bang hội hạng 3 Bang chủ 2 vạn Vàng Khóa
Phó bang chủ 1 vạn 5000 Vàng Khóa
Trưởng lão 1 vạn Vàng Khóa
Thành viên 5000 Vàng Khóa
Bang hội hạng 4 - 10 Bang chủ 1 vạn 5000 Vàng Khóa
Phó bang chủ 1 vạn Vàng Khóa
Trưởng lão 5000 Vàng Khóa
Thành viên 2000 Vàng Khóa

♦ Thưởng xếp hạng vòng bình chọn Bang hội TOP 10

Xếp hạng Chức vụ Phần thưởng
Bang hội hạng 1 Bang chủ 6 vạn Vàng Khóa
Phó bang chủ 5 vạn Vàng Khóa
Trưởng lão 4 vạn Vàng Khóa
Thành viên 3 vạn Vàng Khóa
Bang hội hạng 2 Bang chủ 5 vạn Vàng Khóa
Phó bang chủ 4 vạn Vàng Khóa
Trưởng lão 3 vạn Vàng Khóa
Thành viên 2 vạn Vàng Khóa
Bang hội hạng 3 Bang chủ 4 vạn Vàng Khóa
Phó bang chủ 3 vạn Vàng Khóa
Trưởng lão 2 vạn Vàng Khóa
Thành viên 1 vạn Vàng Khóa
Bang hội hạng 4 - 10 Bang chủ 3 vạn Vàng Khóa
Phó bang chủ 3 vạn Vàng Khóa
Trưởng lão 1 vạn Vàng Khóa
Thành viên 5000 Vàng Khóa

 

Phần thưởng sẽ được gửi qua thư của nhân vật

1 vạn Vàng Khóa