Khởi tạo

10h00 NGÀY 08/06

Ra mắt

10h00 NGÀY 11/06

KẾT BÁI HẢO HỮU - THU THẬP THIÊN THƯ

Xin chào, Khách []

Hảo hữu đã mời:
0

copy
đồng ý

5 HẢO HỮU

Nhận

Thẻ Mời Hảo Hữu 1 - Bạc Khóa 10 vạn x4 - Vàng Khóa 2 vạn x3 - Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x5 - Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày x3 - Cống Hiến Sư Môn 500 Điểm x1

10 HẢO HỮU

Nhận

Thẻ Mời Hảo Hữu 2 - Bạc Khóa 10 vạn x4 - Vàng Khóa 2 vạn x3 - Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x5 - Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh x5 - Cống Hiến Sư Môn 500 Điểm x2

20 HẢO HỮU

Nhận

Thẻ Mời Hảo Hữu 3 - Bạc Khóa 10 vạn x5 - Vàng Khóa 2 vạn x3 - Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x5 - Đá Tẩy Thuộc Tính x10 - Huyệt Vị Đồ Chưa Giám Định x2

30 HẢO HỮU

Nhận

Thẻ Mời Hảo Hữu 4 - Bạc Khóa 10 vạn x10 - Vàng Khóa 2 vạn x5 - Thẻ đồng đội ngẫu nhiên x10 - Ngân Châm x2 - Trúc Khí Đan x20

NHẬN BÁCH KIẾM LỆNH

NHẬN CODE TĂNG LỰC CHIẾN NGAY

TOP