Trang chủ / Sự kiện

Nhóm Thần Thoại

01-08-2015

Chia sẻ

Máy chủ mở từ ngày 12/08/2013 đến ngày 24/08/2014

Mốc tích lũy Vật phẩmSố lượngHình ảnhThuộc tính
3.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
 Hồng Thủy Tinh1 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Ly Vân Ti-610 Khóa
Hoán Thú Phù-I5 Khóa
6.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Hồng Thủy Tinh2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Tử Tinh Thú Giác·Huyết 101 Khóa
Thể Năng Đan Tọa Kỵ
5Không khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân1Khóa
15.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Cam Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Tử Tinh Thú Giác·Huyết 101Khóa
Lệnh Bổ Sung Công Huân 1Khóa
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)2Không khóa
Huyền Thiết Thạch5 Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi5Không khóa
45.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Cam Thủy Tinh2 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%2Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%2Khóa
Ấn Võ Hầu (hiệu lực 7 ngày)1 Khóa
Tử Tinh Thú Giác·Huyết 101 Khóa
Ma Thạch Lấp Lánh·Vũ Khí lv61 Khóa
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)6Không khóa
Huyền Thiết Thạch10 Khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi5Không khóa
90.000 VàngQuà May Mắn1Khóa
Mảnh Kim Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%3Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%3Khóa
Mảnh Sách Thiên Trấn Bảo Công Tham Ngộ Quyển1Không khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 6)1Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 6)1
Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 6)1 Khóa
Danh Vọng Tử Tô (5 điểm) 6Không khóa
Túi Chọn Khí Bàn1Không khóa
Linh Thạch Hợp Quyển 61 Không khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi10Không khóa
150.000 Vàng
Quà May Mắn1Khóa
Mảnh Kim Thủy Tinh1Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%4Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%4 Khóa
Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn Công Tham Ngộ Quyển1 Không khóa
Ma Đao Thạch·Rương (Cấp 6)2Khóa
Hộ Giáp Phiến·Rương (Cấp 6)2Khóa
Ngũ Hành Thạch·Rương (Cấp 6)2Khóa
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)12Không khóa
Túi Chọn Khí Bàn1 Không khóa
Dây Cương Dung Hợp Dịch-61 Không khóa
Tinh Kim1 Không khóa
Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi10Không khóa