Tăng Cấp Bồi Cốt Đan

Tăng Cấp Bồi Cốt Đan

Vật phẩm Bồi Cốt Đan có tác dụng dùng để tăng điểm tiềm năng cho nhân vật, mỗi viên Bồi Cốt Đan giúp tăng 10 điểm tiềm năng, mỗi nhân vật chỉ được dùng tối đa 5 viên.

Tại hạ xin sẽ hướng dẫn quý vị tăng cấp Bồi Cốt Đan giúp tăng nhiều điểm tiềm năng hơn, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian mở tính năng

 • Tính năng mở vĩnh viễn bắt đầu từ ngày 01/02/2018.

Công dụng

                                        Vật phẩm      Cách nhận

Tham gia sự kiện

Bồi Cốt Đan hợp thành
Bồi Cốt Đan (Đặc chế) hợp thành

Hướng dẫn hợp thành Bồi Cốt Đan (Đặc Chế)

 • Tại Trân Bảo Các có bán nguyên liệu Thạch Anh-II:

 

 • Đại hiệp đến chỗ NPC Dã Luyện Sư nhấp mục chọn "Ta đến vì việc khác"=》xuất hiện mục chọn "Ghép Bồi Cốt Đan (Đặc Chế)"

 

 • Công thức ghép: 2 Bồi Cốt Đan + 2 Thạch Anh-II + 50 vạn Bạc (Không khóa) = Bồi Cốt Đan (Đặc Chế)

 

 • Nhấp "xác nhận" để hoàn thành:

Lưu ý
 • Trong quá trình tăng cấp lên Bồi Cốt Đan (Đặc Chế) nếu thất bại thì nguyên liệu sẽ bị biến mất.
 • Giới hạn sử dụng Bồi Cốt Đan (Đặc Chế) mỗi nhân vật được dùng tối đa 5 viên, số lần dùng khác với Bồi Cốt Đan (nhân vật đã dùng 5 viên Bồi Cốt Đan có thể dùng tiếp 5 viên Bồi Cốt Đan (Đặc Chế)).

Hướng dẫn hợp thành Bồi Cốt Đan (Siêu Cấp)

 • Đại hiệp đến chỗ NPC Dã Luyện Sư nhấp mục chọn "Ta đến vì việc khác"=》xuất hiện mục chọn "Ghép Bồi Cốt Đan (Đặc Chế)"

 

 • Công thức ghép: 3 Bồi Cốt Đan (Đặc Chế) + 4 Thạch Anh-II + 100 vạn Bạc (Không khóa) = Bồi Cốt Đan (Siêu Cấp)

 

 • Nhấp "xác nhận" để hoàn thành:

Lưu ý
 • Trong quá trình tăng cấp lên Bồi Cốt Đan (Siêu Cấp) nếu thất bại thì nguyên liệu sẽ bị biến mất.
 • Giới hạn sử dụng Bồi Cốt Đan (Siêu Cấp) mỗi nhân vật được dùng tối đa 5 viên, số lần dùng khác với Bồi Cốt Đan (Đặc Chế) (nhân vật đã dùng 5 viên Bồi Cốt Đan (Đặc Chế) có thể dùng tiếp 5 viên Bồi Cốt Đan (Siêu Cấp)).